Číslice a čísla

ARABSKÉ ČÍSLICE

Nepochází z arabských zemí, ale z Indie, kde se desítková soustava ujala kolem roku 700. Díky arabským matematikům se novinka dostala do Evropy. Od cca 12. století tedy používáme číslice a nazýváme je – arabské číslice:

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Používáme tedy deset číslic.

ARABSKÁ ČÍSLA

se skládají z jednotlivých číslic.
Například:

 • Jednotky – 1, 2… 9. (Pozn. Číslice 0 až 9 jsou zároveň číslice i čísla)
 • Desítky – 10, 11… 21, 22… 98, 99.
 • Stovky – 100, 101… 500, 501… 900… 998… 999…

Pro zjednodušení budu dále používat pouze pojem - čísla.

 ČÍSELNÉ OBORY

1. CELÁ ČÍSLA

PŘIROZENÁ ČÍSLACELÁ KLADNÁ ČÍSLA

Slouží pro spočítání věcí, které nás obklopují:

1 stůl; 4 židle; 3 000 aut; 4 000 000 000 (čtyři miliardy) lidí…

ZÁPORNÁ CELÁ ČÍSLA

Jsou stejná jako celá kladná čísla, ale je před nimi znaménko mínus.
Například:

1; 4; - 3 000; - 4 000 000 000…

NULA

Nula odděluje záporná čísla od čísel kladných.

Nula je číslo sudé.

Nula se nepovažuje za přirozené číslo.

Nula je základem počítačové techniky.

Počítání s nulou

Pro názornost budeme počítat s číslem 2 (ale použít lze jakékoli jiné číslo).

2 + 0 = 2

2 - 0 = 2

2 . 0 = 0

0 : 2 = 0

2 : 0 = nepočítáme - nulou nelze dělit (věci nejde rozdělit na nula kousků)


ZAJÍMAVOST:

Nula byla v dávné minulosti považována za nedůležitou a nepoužívala se. Nebylo potřeba vyjádřit - NIC.

Nula se v Evropě začala používat přibližně ve 12. století.

2. RACIONÁLNÍ ČÍSLA

Pojem racionální vznik v dávné minulosti ze slova RATIO = POMĚR.
Jde o všechna čísla, která je možné zapsat jako podíl dvou celých čísel (pozor jen, že nulou dělit nelze).

Patří sem:

CELÁ ČÍSLA

Každé celé číslo (kladné i záporné) lze napsat jako zlomek, kde pod zlomkovou čárou je číslo 1 (-1). Proto patří i mezi racionální.
4 (= 4/1);   56 (= 56/1);   
pro 7. a vyšší ročníky: -7 (=-7/1);   64 (= 64/ -1)

ZLOMKY

které obsahují celá čísla (kladná i záporná) jak nad zlomkovou čárou (tedy v čitateli), tak pod zlomkovou čárou (tedy ve jmenovateli)
1/2;   7/3;   125/10
Pro 7. a vyšší ročníky:   -3/4;   15/-300;   -5/-25;   Pochopitelně sem patří i čísla smíšená: 5 1/2.

DESETINNÁ ČÍSLA

Zlomek, který obsahuje celá čísla lze dělením vyjádřit jako desetinné číslo, proto desetinná čísla patří do racionálních.
1/2 = 0,5     1/3 = 0,333... (tzv. periodické číslo)    16/11 = 1,454545... (periodické číslo)    5/25 = 0,2
Ze stejného důvodu sem patří i záporná desetinná čísla: -0,45;   - 0,1;   -0,4444...;   -0,125125125...

3. IRACIONÁLNÍ ČÍSLA

Jedná se o čísla, která

 • při zápisu pomocí desetinného čísla mají nekonečný počet desetinných míst a zároveň nejde o periodická čísla
 • nelze zapsat jako zlomek dvou celých čísel

Např.:
Ludolfovo číslo π = 3,1415...
odmocnina ze 2 = 1,4141...

4. REÁLNÁ ČÍSLA

JDE O VŠECHNA:

 • CELÁ ČÍSLA
 • RACIONÁLNÍ ČÍSLA
 • IRACIONÁLNÍ ČÍSLA

a je jich nekonečně mnoho. Dá se jednoduše říct, že jde o všechna čísla, která se používají na základní škole.

Sudá a lichá čísla

Všechna celá čísla se rozdělují do dvou skupin na:

 • SUDÁ ČÍSLA
 • LICHÁ ČÍSLA

SUDÁ ČÍSLA

jsou všechna celá čísla (kladná i záporná), která vznikla násobkem čísla 2

Například:

0 . 2 = 0
1 . 2 = 2
2 . 2 = 4
3 . 2 = 6
4 . 2 = 8
5 . 2 = 10
6 . 2 = 12
7 . 2 = 14
8 . 2 = 16
9 . 2 = 18
10 . 2 = 20

a tak bychom mohli pokračovat stále dál a dál. Pokud to zkusíte, jistě si všimnete, že všechny násobky končí jen několika číslicemi.
Jsou to číslice: 
0; 2; 4; 6; 8

Tedy platí: Všechna celá čísla, která končí na 0; 2; 4; 6; 8 jsou vždy čísla SUDÁ!

LICHÁ ČÍSLA

můžeme definovat různými způsoby a můžeme si vybrat, který chceme:

 • buď: jsou všechna celá čísla (kladná i záporná), která nejsou násobkem čísla 2
 • nebo: jsou všechna celá čísla (kladná i záporná), která nejsou sudá
 • nebo: jsou všechna celá čísla (kladná i záporná), která nekončí na 0; 2; 4; 6; 8

 Například:
kladná čísla: 1; 3; 5; 7; 9... 15; 21; 19... 123 359...
záporná čísla: - 3; -221; -465; - 1 564 999...