PRAVIDLO PRO ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL:

DESETINNÉ ČÁRKY

MUSÍ BÝT

POD SEBOU

Odčítání desetinných čísel

PRAVIDLA:

 1. Při písemném odčítání MUSÍ být desetinné čárky pod sebou!
 2. Za poslední desetinou číslici si můžeme napsat libovolný počet nul.
 3. Od většího čísla odčítáme číslo menší.
 4. Odčítání je úplně stejné jako u celých čísel.
 5. Do výsledku nezapomeneme napsat desetinnou čárku.

1. Od desetinného čísla odčítáme číslo celé

Návod: Za celé číslo se doplní desetinná čárka a stejný počet nul jako u desetinného čísla

Vzorové příklady
desetiny

4,3    5,7   13,1   0,5   6,8   9,4
-2,0   -4,0   -1,0   -0,0   -5,0   -9,0
2,3            1,7            12,1            0,5            1,8            0,4

Stejné příklady můžeme napsat i takto:
4,3 - 2 = 2,3
5,7 - 4 = 1,7
13,1 - 1 = 12,1
0,5 - 0 = 0,5
6,8 - 5 = 1,8
9,4 - 9 = 0,4

Vzorové příklady
setiny

12,63   3,42   0,46   90,45   4,35   45,23
-8,00   -3,00   -0,00   -36,00   -3,00   -44,00
4,63            0,42            0,46            54,45            1,35             1,23

Stejné příklady můžeme napsat i takto:
12,63 - 8 = 4,63
3,42 - 3 = 0,42
0,46 - 0 = 0,46
90,45 - 36 = 54,45
4,35 - 3 = 1,35
45,23 - 44 = 1,23

Vzorové příklady
tisíciny

9,365   12,603   4,006   56,956   2,498   1,809
-6,000   -4,000   -4,000   -45,000   -2,000   -1,000
3,365            8,603           0,006            11,956            0,498            0,809

Stejné příklady můžeme napsat i takto:
9,365 - 6 = 3,365
12,603 - 4 = 8,603
4,006 - 4 = 0,006
56,956 - 45 = 11,956
2,498 - 2 = 0,498
1,809 - 1 = 0,809

Pozn.: Je dobré si všimnout, že se ve skutečnosti odčítají pouze čísla před desetinnou čárkou (tedy jen celá čísla).

2. 0d celého čísla odčítáme číslo desetinné

Návod: Za celé číslo se doplní desetinná čárka a stejný počet nul jako u desetinného čísla

Vzorové příklady
desetiny

3,0   15,0   34,0   4,0   61,0   44,0
-2,3   -0,6   -12,9   -3,4   -11,5   -3,8
0,7            14,4            21,1            0,6            49,5            40,2

 Stejné příklady můžeme napsat i takto:
3 - 2,3 = 0,7
15 - 0,6 = 14,4
34 - 12,9 = 21,1
4 - 3,4 = 0,6
61 - 11,5 = 49,5
44 - 3,8 = 40,2

Vzorové příklady
setiny

6,00   24,00   34,00   4,00   100,00   78,00
-3,67   -0,38   -33,98   -3,04   -34,50   -63,22
2,33            23,62            0,02           0,96            6,55           14,78

Stejné příklady můžeme napsat i takto:
6 - 3,67 = 2,33
24 - 0,38 = 23,62
34 - 33,98 = 0,02
4 - 3,04 = 0,96
100 - 34,5 = 6,55
78 - 63,22 = 14,78

3.  0dčítání desetinných čísel
se stejným počtem desetinných míst

Návod:

 1. Zapište čísla tak, aby desetinné čárky byly pod sebou.
 2. Čísla odečtěte (stejně jakoby šlo o celá čísla.
 3. Do výsledku nezapomeňte doplnit desetinnou čárku oddělující celky a desetiny

Vzorové příklady
desetiny

4,5           6,8            5,7            8,1            19,4           0,3
-3,2   -4,9   -5,3   -7,3   -6,9   -0,2
1,3   1,9   0,4   0,8   12,5   0,1

Pozn.: Pokud si dobře všimnete, tak vlastně odčítáme dvě čísla stejným způsobem, jako kdyby šlo o čísla celá. Jen je nutné nezapomenout psát desetinné čárky.

Stejné příklady můžeme napsat takto:
4,5 - 3,2 = 1,3
6,8 - 4,9 = 1,9
5,7 - 5,3 = 0,4
8,1 - 7,3 = 0,8
19,4 - 6,9 = 12,5
0,3 - 0,2 = 0,1

Vzorové příklady
setiny

12,34           45,87            0,32            9,68            120,11            3,72
-5,89   -40,07   -0,21   -4,56   -10,11   -3,72
6,45   5,80   0,11   5,12   110,00   0,00

Pozn.: Pokud si dobře všimnete, tak vlastně odčítáme dvě čísla stejným způsobem, jako kdyby šlo o čísla celá. Jen je nutné nezapomenout psát desetinné čárky.

Stejné příklady můžeme napsat takto:
12,34 - 5,89 = 6,45
45,87 - 40,07 = 5,8
0,32 - 0,21 = 0,11
9,68 - 4,56 = 5,12
120,11 - 10,11 = 110
3,72 - 3,72 = 0 

4.  0dčítání desetinných čísel
s různým počtem desetinných míst

Návod:

 1. Zapište čísla tak, aby desetinné čárky byly pod sebou.
 2. Doplňte za poslední desetinnou číslici nuly, aby jejich počet byl u obou čísel stejný (značeno modře)
 3. Čísla odečtěte.
 4. Do výsledku nezapomeňte doplnit desetinnou čárku oddělující celky a desetiny.
5,60   23,784   0,46   100,03   34,09   0,900
-4,21            -13,500            -0,40            -34,60            -2,90            -0,013
1,39   10,284   0,06   65,43   31,19   0,887

Stejné příklady můžeme napsat takto:
5,6 - 4,21 = 1,39
23,784 - 13,5 = 10,284
0,46 - 0,4 = 0,06
100,03 - 34,63 = 65,40
34,09 - 2,9 = 31,19
0,9 - 0,013 = 0,887